Obmedzenie vysokých hotovostných platieb sťažuje zločincom pranie špinavých peňazí. Tvrdí to Európska komisia, ktorá predstavila nový balík legislatívnych návrhov v tejto oblasti. Navrhuje limit 10 000 EUR na platby v hotovosti na úrovni EÚ. Národné limity ale môžu byť hlboko pod touto hranicou. 

Nový španielsky zákon o opatreniach na predchádzanie daňovým podvodom a boj proti nim, zákon 11/2021 z 9. júla, znížil maximálnu čiastku pre platby v hotovosti na 1 000 eur, ak je jednou zo zúčastnených strán podnikateľ alebo profesionál. Táto legislatívna zmena bude mať vplyv na drvivú väčšinu platieb, ktoré sa zvyčajne neuskutočňujú medzi jednotlivcami, ale od jednotlivcov k obchodníkom, alebo odborníkom, ktorí predávajú výrobok alebo poskytujú službu.

Tento nový zákon už neumožňuje pri nákupe produktu alebo služby s hodnotou vyššou ako tisíc eur platiť v hotovosti. V prípade nedodržania hrozí sankcia vo výške 25 percent zo sumy neoprávnene zaplatenej v hotovosti. Už je potrebné používať vysledovateľné platobné prostriedky, napríklad bankovú kartu alebo prevod.

Európska komisia v polovici júla 2021 predstavila nový balík legislatívnych návrhov v tejto oblasti. Pokiaľ ide o platby v hotovosti, uvádza sa v nich:

„Komisia dnes navrhuje limit 10 000 EUR na platby v hotovosti na úrovni EÚ. Tento limit je dostatočne vysoký na to, aby nespochybnil euro ako zákonné platidlo a uznáva zásadnú úlohu hotovosti. Limity už existujú v približne dvoch tretinách členských štátov, ale tieto sumy sa líšia. Národné limity sa môžu držať pod 10 000 eur. Obmedzenie vysokých hotovostných platieb sťažuje zločincom pranie špinavých peňazí. “


V každom prípade je to stále návrh Komisie, ktorý by museli schváliť členské štáty, pričom niekoľko z nich je proti takýmto obmedzeniam, a ktorý by podliehal kontrole Súdneho dvora EÚ. Právo EÚ má prednosť pred vnútroštátnym právom. Členské štáty postupujú v určitých oblastiach na základe toho, čo umožňujú ich vlastné ústavy, časť svojich zvrchovaných právomocí presúvajú na Európsku úniu. V takom prípade normy vychádzajúce z Únie prevládajú nad tými, ktoré vychádzajú zo samotných štátov.

Zavedenie hotovostných limitov sa niektorým obyvateľom páčiť nemusí. Niektoré španielske súdy už vyniesli rozsudok, ktorý dáva prednosť európskym predpisom pred španielskymi, pokiaľ ide o limity platieb v hotovosti. Ide o precedens právnej kolízie, ktorá sa bude naďalej objavovať a vyvolávať kontroverzie.

Začiatkom roku 2021 na základe odvolania podaného v Nemecku na povinnosť platiť správne poplatky inkasom alebo prevodom Súdny dvor EÚ rozhodol, že štáty by vo všeobecnosti nemali prijímať opatrenia obmedzujúce platby v hotovosti. Domnieva sa, že by sa mali skôr snažiť dosiahnuť cieľ verejného záujmu, ktorým je predchádzanie daňovým podvodom a praniu špinavých peňazí inými prostriedkami, napríklad registrom platieb. 

Rôzne odpovede na ten istý problém
V roku 2019 Európska centrálna banka predložila stanovisko so svojimi pripomienkami k navrhovanému zákonu v Španielsku. V tomto texte ECB uvádza, že zníženie maxima na platbu v hotovosti na tisíc eur a pokuta vo výške 25 % sú neprimerané. 

ECB uznáva, že cieľ predchádzania daňovým podvodom a boj proti nim môže predstavovať „motív verejného záujmu“, ktorý odôvodňuje zavedenie obmedzení platieb v hotovosti a poukazuje na to, že existujú aj iné právne prostriedky na vyrovnanie peňažných dlhov plne porovnateľné s platbami v hotovosti “. ECB zároveň pripomína, že tieto obmedzenia musia predovšetkým spĺňať požiadavku proporcionality „ak sa vezme do úvahy, že opatrenia ovplyvňujú transakcie medzi fyzickými osobami a platby relatívne malých súm “a varuje, že„ pri hodnotení, či je obmedzenie primerané, treba vždy vziať do úvahy jeho nepriaznivé účinky a to, či je možné prijať alternatívne opatrenia, ktorými sa dosiahne požadovaný cieľ s menej nepriaznivými účinkami “. 

Veľká časť európskych štátov neukladá sankcie tohto druhu, ako napríklad Rakúsko, Cyprus, Dánsko, Slovinsko, Estónsko, Írsko, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Malta, Holandsko alebo Nemecko (hoci platby v hotovosti prekračujúce 10 000 eur si už vyžadujú záznam s osobnými údajmi). Vo Fínsku a Švédsku tiež neexistuje žiadny zákonný limit, ale v oboch krajinách môžu spoločnosti obmedziť platbu v hotovosti, pokiaľ je jasná informácia o obmedzení daná ešte pred nákupom.

Nízke limity pre platby v hotovosti: Čo je viac, daňový podvod alebo individuálna sloboda?

Potom sú krajiny ako Poľsko s vysokým limitom, konkrétne 15 000 eur, Česká republika, kde je limit 14 000 eur hotovostných platieb za jeden deň. V strednom pásme je Bulharsko, kde je limit 5 100 eur, a Slovensko s limitom 5 000 eur ak je odovzdávajúcim alebo preberajúcim platby fyzická osoba- podnikateľ, alebo iná samostatne zárobkovo činná alebo právnická osoba. Limit 15 000 eur platí, ak ide o platby medzi fyzickými osobami – nepodnikateľmi. Niektoré krajiny mejú hranicu ešte prísnejšiu. Napríklad Belgicko 3 000 eur a s výslovným zákazom platby v hotovosti pri kúpe nehnuteľnosti, Rumunsko s približne 2 050 eurami, Grécko 1 500 eur, Francúzsko 1 000 eur pre obyvateľov a 15 000 eur pre nerezidentov a Portugalsko rovnako 1 000 eur.

Osobitnú pozornosť si zaslúži Taliansko, kde sa limit pre platby v hotovosti v posledných rokoch niekoľkokrát zmenili. V rokoch 2008 až 2010 bol limit stanovený na 12 500 eur, na konci roku 2011 ho vláda Montiho znížila na 1 000 eur a zostal tak až do konca roku 2015. Od 1. januára 2016 to bolo 2 999,99 eura a nakoniec prostredníctvom zákonného dekrétu z 26. októbra 2019, č. 124, bola suma stanovená na 1 999,99 eura s účinnosťou od 1. júla 2020. Plánuje sa, že od 1. januára 2022 sa uvedený limit stane zníži na 999,99 eura so zákazom umelo rozdeliť platby vzťahujúce sa na jednu operáciu. Pri nákupe musí predávajúci vyhotoviť fotokópiu cestovného pasu zákazníka a získať od neho samocertifikáciu, v ktorej uvedený zákazník vyhlasuje, že nemá taliansku štátnu príslušnosť alebo niektorej z krajín Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru a nemá bydlisko v Taliansku. Okrem toho sa daniarom zasiela správa s podrobnosťami o takejto operácie, vložení  prijatej hotovosti na účet v prvý pracovný deň po operácii.

Nízke limity pre platby v hotovosti: Čo je viac, daňový podvod alebo individuálna sloboda?

Aby sa zabránilo daňovým podvodom a obehu čiernych peňazí, judikatúra a európske inštitúcie sú za uplatňovanie iných typov opatrení, a nie za obmedzenie sumy, ktorú je možné zaplatiť v hotovosti. Zoberme si napríklad Nemecko, kde nie sú limity pre platby v hotovosti, ale vedie sa záznam o tých, ktorí týmto spôsobom zaplatia sumy presahujúce 10 000 eur.

Boj proti daňovým podvodom sa pohybuje medzi dvoma protichodnými záujmami. Hľadanie verejného záujmu, ako napríklad vyhýbanie sa daňovým podvodom a rešpektovanie slobôd a záruk daňových poplatníkov podporované tak vnútroštátnymi zákonmi, ako aj právom únie, ktoré zabezpečuje voľný pohyb kapitálu. Individuálna sloboda nie je absolútna, štát je totiž oprávnený v rámci svojich výkonných právomocí limitovať individuálnu slobodu. Veľkou otázkou zostáva, či by mala existovať povinnosť mať peniaze na bankových účtoch a produktoch a z nich platiť kartou alebo prevodmi. Občania by sa mali slobodne rozhodnúť, či sú ochotní podstúpiť riziko uloženia svojich peňazí v hotovosti alebo podstúpia riziko súvisiace s mnohými bankovými produktmi, kybernetickými podvodmi a útokmi na kreditné karty.

Ak napríklad retailová banka vstúpi do konkurzu, znamená to, že ak banka zlyhá, aktíva v nej uložené budú chránené iba do 100 000 eur Fondom na ochranu vkladov. Tí, ktorí majú v banke viac, by teda v súvislosti s týmto nepravdepodobným, ale nie nemožným rizikom straty majetku (mínus garantovaná čiastka), by si peniaze mali rozdeliť na jednotlivé účty, z ktorých každý nebude mať viac ako 100 000 eur a umiestniť ich v rôznych bankách? 

Nejde len o zachovanie kultúry platby bankovkami a mincami, o numizmatický odraz histórie, ale o to, aby slobody zaručené Európskou úniou nestratili pôdu pod nohami nestabilných štátov.

Zdroj: politicafiscal;the conversation